•  

     Prečo študovať u nás?

     Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce ponúka voliteľné programy zamerané individuálne na potreby každého žiaka. Vyučovací proces s využitím digitálnych technológií zabezpečí pre našich budúcich absolventov kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách.

     Medzi absolventmi školy sú lekári, právnici, ekonómovia, učitelia, osobnosti kultúrneho a spoločenského života.

     Možnosti štúdia

     Naša škola ponúka žiakom vzdelávanie v štvorročnom vzdelávacom programe so všeobecným zmeraním, v ktorom je posilnená dotácia v cudzích jazykoch, informatike a prírodovedných predmetoch.

     V osemročnom vzdelávacom programe ponúkame štúdium s vnútorným zameraním (tzv. moduly) na cudzie jazyky a na informatiku.

     Škola ponúka aj päťročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Absolvent disponuje znalosťami v anglickom jazyku na úrovni C1 a v druhom cudzom jazyku na úrovni B2. V anglickom jakyku sa vyučujú predmety - biológia, geografia a náuka o spoločnosti. 

     Nové technológie

     Žiaci hlavne v prírodovedných predmetoch majú prostredníctvom projektov, laboratórnych prác a experimentov priestor na osvojovanie zákonitostí prírodných javov, možnosť nazrieť do problematiky výskumnej práce. Získavajú digitálne zručnosti dôležité pre ďalšie štúdium aj praktický život. Prostredníctvom predmetu Sieťové technológie môže žiak získať certifikát CISCO.

     Záujmová činnosť

     Naši učitelia umožňujú prostredníctvom záujmových útvarov žiakom rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti - výtvarné, hudobné, literárne, športové, matematické, jazykové... Prispievame tak k rozvoju ich talentu, podporujeme prirodzenú a zmysluplnú súťaživosť, umožňujeme im porovnať sa s rovesníkmi.

     Úspechy

     Naša škola si vo výsledkoch MS v rámci hodnotenia škôl v regióne udržiava popredné umiestnenie.

     Vysoká je aj úspešnosť našich absolventov v následnom štúdiu na vysokých školách, prípadne ich úspešné umiestnenie na trhu práce.

     Súťaže

     O tom, že naši žiaci majú podporu učiteľov pri rozvíjaní svojich schopností a talentu, svedčí aj ich umiestnenie v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach v rôznych oblastiach štúdia – literárne súťaže, predmetové olympiády, športové súťaže, výtvarné súťaže a pod.

     Žiacka rada

     Členovia Žiackej rady zastupujú svojich spolužiakov vo vzťahu k vedeniu školy a riaditeľovi školy. Tlmočia im požiadavky, návrhy, stanoviská všetkých študentov. Takéto spolupôsobenie učí žiakov diplomacii a korektnej komunikácii. Výsledkom fungujúcej spolupráce sú rôzne akcie organizované ŽŠR.

     Časopis

     Na škole aktívne pôsobí redakčná rada zostavená zo žiakov a učiteľov, ktorá vydáva školský časopis Bonzák. V ňom sa odráža život a činnosť školy.